Oblast osobní dopravy

Zhodnocení bariér k využití železniční dopravy a možnosti jejich odstranění z pohledu dopravce / REZERVOVÁNO

Cílem práce je popsat potenciál poptávky po železniční přepravě na vybrané relaci v České republice. Pracovní postup bude založen na vlastním empirickém průzkumu, který bude uskutečněn dotazníkovým šetřením ve zvolené lokalitě. První část práce bude obsahovat literární rešerši a popis železniční linky. Praktická část práce bude obsahovat stanovení výzkumných hypotéz a návrh designu spotřebitelského šetření.

Různorodost tarifů jednotlivých IDS ČD a možnosti v jejich sjednocení

V České republice je každý jednotlivý kraj objednatelem své regionální dopravy a rozvíjí svůj IDS. Tím vzniká různorodost v systémech na úrovni dopravní, tarifní, technické a provozní integrace. Jednotlivé IDS nejsou vzájemně propojené a kompatibilní. Každý vychází z jiné struktury a odlišné modely jednotlivých IDS způsobují roztříštěnost. V tomto směru je velmi obtížná pro cestující tarifní orientace v těchto jednotlivých IDS. Částečným řešením je Systém jednotného tarifu.

Nejvhodnější řešení modelu IDS pro vybraný kraj bez plného pokrytí IDS

Integrované dopravní systémy (IDS) jsou v současné době velmi na vzestupu. Česká republika má 14 krajů, přičemž v některých stále nefunguje zcela žádný, případně není zaveden ucelený IDS na území některého z krajů. Cílem je analýza současného stavu a nalezení vhodného řešení modelu IDS pro vybraný kraj bez plného pokrytí IDS (např. Jihočeský, Karlovarský kraj). Výsledkem analýzy je předpoklad budoucího směrování integrace v daném kraji, doporučení a koncepce rozvoje.

Porovnání způsobů odbavení a používaných způsobů úhrad mezi dopravci na české železnici REZERVOVÁNO

Definovat produkty, které lze zakoupit u jednotlivých dopravců.
Definovat, jaké platební prostředky (hotovost v Kč, EUR, platební karty, elektronické peníze, věrnostní body, vouchery apod., používají dopravci.
Zjistit, zda jsou některé platební metody výhodnější (produkty jsou za nižší ceny).
Porovnat rychlost odbavení na pokladnách a ve vlacích, uživatelskou přívětivost samoobslužných prodejních zařízení a kanálů.

Odbavení cestujících v přeshraniční železniční dopravě / REZERVOVÁNO

Odbavení cestujících jízdními doklady v regionální  i dálkové dopravě v souvislosti s online prodejními kanály, spolupracující dopravci na jedné trase vlaku, odlišná cenotvorba podle prodávajícího dopravce, různé možnosti odbavení podle toho u jakého dopravce jízdní doklady nakupuji, jak mají dopravci postupovat nediskriminačním způsobem a přitom byly schopni zohlednit rozdílnou cenovou úroveň a zvyklosti v dané zemi.

Téma je již rezervováno.

Práva cestujících v EU / REZERVOVÁNO

Práva cestujících v železniční přepravě ve vztahu k letecké, námořní a autobusové.
Práva cestujících v návaznosti na nařízení ES 1371/2007 a jeho novelizace nařízení EU 782/2021, možné uplatnění výjimek.
Práva cestujících v mezinárodní přepravě (vybrané příklady a země).
Práva cestujících ve vnitrostátní přepravě (vybrané příklady a dopravci).

Zlepšení služeb na železnici v mezinárodní přepravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace / REZERVOVÁNO

Odpovědnost za poskytované služby (dopravce, správce infrastruktury, externí zajišťovatel služeb).
Služby před cestou, ve stanici, během jízdy ve vlaku, po skončení jízdy, zpětná vazba PRM cestujících.
Technické nástroje k zajištění služeb, digitalizace.
Školení a přístup provozních/odpovědných zaměstnanců s ohledem na různé typy hendikepů PRM cestujících.
Synchronizace služeb mezi dopravci sdruženými v UIC a mimo UIC.
Multimodalita.