Pravidla rezervace tématu

České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“) zadávají náměty na bakalářské, diplomové, disertační a ročníkové práce studentů (dále jen „námět“) a poskytují konzultace k jejich zpracování za následujících podmínek:

  1. ČD ke každému svému námětu zajistí odborného gestora.
  2. Student je povinen v případě, že projeví závazný zájem o konkrétní námět a tento si rezervuje, spojit se do 14 dní od jeho rezervace s určeným gestorem a domluvit se, s ohledem na časový harmonogram gestora, na pravidelných setkáních, která se budou konat minimálně 1x za měsíc po celou dobu práce. První konzultace se uskuteční nejpozději následující měsíc od zarezervování námětu (tématu).
  3. Student je povinen seznámit gestora na první konzultaci s časovým harmonogramem postupu prací a seznámit gestora s jeho očekáváním ohledně participace gestora na tématu, které musí být v souladu s oběma stranami.
  4. Gestor je povinen reagovat na email studenta majícího zájem o dané téma a domluvit se na pravidelných konzultacích týkajících se daného tématu.
  5. Čas a místo pravidelných konzultací jsou na domluvě mezi studentem a gestorem s tím, že v případě rozporu má právo rozhodnout gestor.
  6. Gestor odborně dohlíží na zpracování závěrečné práce a poskytuje studentovi zpětnou vazbu.
  7. Gestor má povinnost reagovat na dotaz studenta do 5 pracovních dnů.
  8. Gestor není odpovědný za úspěšné odevzdání a obhajobu práce.
  9. Pro řádné zrušení konzultace je nezbytné tuto skutečnost druhé straně oznámit minimálně 24 hodin před jejím začátkem. V opačném případě se bere za zrealizovanou a bez možnosti náhradního termínu.
  10. V případě, že bude pro zpracování daného tématu nezbytné vyžádat si data (status „důvěrné“) na straně ČD, bude práce s poskytnutými daty na konkrétní téma řešena samostatnou smlouvou, která bude definovat spolupráci obou smluvních stran a jejich práva a povinnosti.